πανόραμα επιχειρηματικότητας συνέδριο Ελλάδα

7-8 Απριλίου 2023, Δια Ζώσης, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Όροι Χρήσης

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, το μεγαλύτερο πολυσυνέδριο σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας  και στήριξης των επαγγελματικών επιλογών των νέων, δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας και να μεριμνά για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Προς επίτευξη αυτών των σκοπών, θέτει ως πρωταρχικό στόχο την ενημέρωση σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας και την προάσπιση των δικαιωμάτων σας, ως υποκείμενα των δεδομένων. Λαμβάνει δε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση και την επεξεργασία τους και εγγυάται την προστασία των δεδομένων σας από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, σας εγγυούμαστε ότι το απόρρητο, καθώς και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς και ότι αποκλειστικά βάσει αυτών επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο και ειδικότερα από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, με έδρα την Αθήνα (οδός Νοταρά αρ. 10, Τ.Κ. 10683), τηλ: +30 210-3729220, website: https://www.pan-orama.org, e-mail: info@pan-orama.org, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ενημερώνει ότι προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, των εθελοντών, καθώς και συνεργατών, όπως των εισηγητών και των προμηθευτών, σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός»), όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε απευθείας με τον κύριο Δημήτριο Σκούρτα, email: info@pan-orama.org, τηλέφωνο: +30 210-3729220.

 

Ποίες είναι οι κατηγορίες των υποκειμένων των οποίων τα δεδομένα συλλέγουμε;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες υποκειμένων:

 • Επισκέπτες
 • Εθελοντές
 • Εισηγητές/Ομιλητές
 • Προμηθευτές

 

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας και συνοψίζονται στα εξής:

 • Δεδομένα ταυτοποίησής σας και ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, γένος, φύλο.
 • Δεδομένα επικοινωνίας σας και ενδεικτικά ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό.
 • Δεδομένα εικόνας κινούμενης και στατικής μέσω της λήψης φωτογραφιών και βίντεο, καθώς και δεδομένα ήχου κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
 • Δεδομένα σχετικά με αιτήματα που έχετε υποβάλει για την άσκηση δικαιωμάτων, παραπόνων ή ερωτημάτων σας.
 • Δεδομένα σχετικά με την εκπαίδευση ή/και την επαγγελματική σας εμπειρία
 • Δεδομένα σχετικά με συνημμένα βιογραφικά που υποβάλλετε για τη συμμετοχή σας στα Business Days μέσω online πλατφόρμας και ενδεικτικά προπτυχιακές-μεταπτυχιακές σπουδές, εργασιακή εμπειρία, ξένες γλώσσες κλπ.

Σημειώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε, μας τα παρέχετε εσείς οι ίδιοι, με εξαίρεση τα δεδομένα εικόνας (κινούμενης ή/και στατικής) και τα δεδομένα ήχου, τα οποία συλλέγονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του συνεδρίου μέσω φωτογραφιών και βίντεο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε τηρούνται σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή.

 

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι:

Για τους Επισκέπτες

(α) Η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης της συμβατικής μας σχέσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο αυτής (διαδικασία συμμετοχής στο συνέδριο και εγγραφής σας σε αυτό).

(β) Η συγκατάθεση που μας παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, στην περίπτωση που επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις που αφορούν επικείμενες εκδηλώσεις μας, καθώς επίσης και λοιπά νέα που σχετίζονται με την εν γένει δραστηριότητά μας. Μάλιστα, για να σας αποστείλουμε σχετικό Newsletter, απαιτείται προηγουμένως η ρητή συγκατάθεσή σας. Ζητούμε, δε, τη συγκατάθεσή σας, στην περίπτωση που επιθυμείτε να διαβιβάσουμε το βιογραφικό σας σε εταιρείες που εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη διαθέσιμης θέσης εργασίας και εφόσον δεν έχετε υποβάλλει εσείς οι ίδιοι αίτηση για να συμμετέχετε στα BusinessDays. Επίσης, λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας, για να δημοσιεύουμε ορισμένα σχόλια σας σχετικά με την εμπειρία σας στο συνέδριο, καθώς επίσης και το ονοματεπώνυμο σας στο ειδικό έντυπο Λεύκωμα του Πανοράματος που εκδίδεται κάθε έτος. Σας βεβαιώνουμε ότι επί της νομικής αυτής βάσεως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον παρέχετε τη συναίνεσή σας.

(γ) Η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων μας. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, λαμβάνουμε φωτογραφίες και βίντεο (αρχεία εικόνας κινούμενης ή/και στατικής ή/και αρχεία ήχου), τα οποία  ενδέχεται να δημοσιεύουμε στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανοράματος, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αυτό διαχειρίζεται και σε ειδικό έντυπο Λεύκωμα για λόγους ενημέρωσης και προβολής του έργου μας άμεσα συνυφασμένου με την επιχειρηματικότητα, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων. Στην περίπτωση αυτή, μεριμνούμε ώστε να μην αποκαλύπτεται η ταυτότητα των εικονιζόμενων προσώπων, εκτός και αν έχουν ρητώς δηλώσει ότι επιθυμούν τη δημοσίευση του φωτογραφικού ή/και βιντεοληπτικού υλικού που τους αφορά.

 

Για τους Εθελοντές

(α) Η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης της συμβατικής μας σχέσης μέσω της συνεισφοράς σας στη διοργάνωση του συνεδρίου.

(β) Η συγκατάθεση που μας παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που θέτει το νομικό πλαίσιο, στην περίπτωση που επιθυμείτε να διαβιβάσουμε το βιογραφικό σας σε εταιρείες που εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη διαθέσιμης θέσης εργασίας.

(γ) Η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων μας. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, λαμβάνουμε φωτογραφίες και βίντεο (αρχεία εικόνας κινούμενης ή/και στατικής ή/και αρχεία ήχου), τα οποία  ενδέχεται να δημοσιεύουμε στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανοράματος, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αυτό διαχειρίζεται και σε ειδικό έντυπο Λεύκωμα για λόγους ενημέρωσης και προβολής του έργου μας άμεσα συνυφασμένου με την επιχειρηματικότητα, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων. Στην περίπτωση αυτή, μεριμνούμε ώστε να μην αποκαλύπτεται η ταυτότητα των εικονιζόμενων προσώπων, εκτός και αν έχουν ρητώς δηλώσει ότι επιθυμούν τη δημοσίευση του φωτογραφικού ή/και βιντεοληπτικού υλικού που τους αφορά.

 

Για τους Εισηγητές/Ομιλητές

(α) Η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης της συμβατικής μας σχέσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο αυτής (διαδικασία συμμετοχής στο συνέδριο).

(β) Η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων μας. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, λαμβάνουμε φωτογραφίες και βίντεο (αρχεία εικόνας κινούμενης ή/και στατικής ή/και αρχεία ήχου), τα οποία  ενδέχεται να δημοσιεύουμε στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανοράματος, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αυτό διαχειρίζεται και σε ειδικό έντυπο Λεύκωμα για λόγους ενημέρωσης και προβολής του έργου μας άμεσα συνυφασμένου με την επιχειρηματικότητα, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων. Στην περίπτωση αυτή, μεριμνούμε ώστε να μην αποκαλύπτεται η ταυτότητα των εικονιζόμενων προσώπων, εκτός και αν έχουν ρητώς δηλώσει ότι επιθυμούν τη δημοσίευση του φωτογραφικού ή/και βιντεοληπτικού υλικού που τους αφορά.

 

Για τους Συνεργάτες-Προμηθευτές

(α) Η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης της συμβατικής μας σχέσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο αυτής.

(β) η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο συμμόρφωσης με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως για παράδειγμα η συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία.

 

Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για ποιους σκοπούς;

 • Για την εγγραφή και τη συμμετοχή σας στο συνέδριο, το οποίο αποσκοπεί να σας ενημερώσει σχετικά με τις τάσεις και τις προοπτικές που προσφέρουν 15 κλάδοι/τομείς της οικονομίας. Σημειώνουμε, ιδίως, ότι με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα λάβετε στο κινητό σας τηλέφωνο ένα QR code, το οποίο μπορούμε να σκανάρουμε κατά την προσέλευσή σας στο χώρο του συνεδρίου, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τη συμμετοχή σας.
 • Για την μεταξύ μας επικοινωνία και τη διαχείριση των αιτημάτων σας, είτε σχετίζονται με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, είτε με την ποιότητα της εξυπηρέτησής σας. Μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό μήνυμα μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας που υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα μας, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία (ονοματεπώνυμο, e-mail, εταιρεία, τηλέφωνο, μήνυμα). Ορισμένα πεδία εξ αυτών είναι υποχρεωτικά προς συμπλήρωση (ονοματεπώνυμο, e-mail, μήνυμα), ενώ τα υπόλοιπα προαιρετικά (εταιρεία, τηλέφωνο).
 • Για την αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών δελτίων (Newsletters) για τις εκδηλώσεις και τις εν γένει δράσεις του συνεδρίου, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τις καινοτομίες, την επιχειρηματικότητα και τις ευκαιρίες απασχόλησης.
 • Για τη δημοσίευση και ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανοράματος, σε ειδικό έντυπο Λεύκωμα και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που αυτό διαχειρίζεται. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζονται τα έννομα συμφέροντά του, που αποσκοπούν στην ενημέρωση των νέων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και στην προώθηση και διάδοση των δράσεων του.
 • Για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων αναφορικά με τη συμμετοχή σας στο συνέδριο, κατόπιν ανωνυμοποίησης αυτών.
 • Για να μπορεί το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας να συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες (λ.χ. προμηθευτές, το Μέγαρο Μουσικής κ.ο.κ.).
 • Για την χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης, κατόπιν της συμμετοχής σας σε ελάχιστο αριθμό ομιλιών του συνεδρίου. Σημειώνουμε, ότι το QR code που έχετε λάβει στο κινητό σας τηλέφωνο, χρησιμοποιείται για την καταμέτρηση του αριθμού των ομιλιών που παρακολουθήσατε και ως εκ τούτου είναι αναγκαία η σάρωσή του, εφόσον επιθυμείτε να λάβετε σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.
 • Τη συμμόρφωση του συνεδρίου με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 • Για να μπορεί το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας να ενημερώνεται άμεσα, μέσω της αποστολής ερωτηματολογίων σε εσάς, για τη συνολική σας εμπειρία κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και για το βαθμό ικανοποίησής σας.

Επισημαίνεται ότι δεν προβαίνουμε στη χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

 

Σε ποιους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 • Στις συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες, που συμμετέχουν στον θεσμό των «Business Day»

Στην περίπτωση που έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετέχετε στα Business Days μέσω online αίτησης, έχετε δημιουργήσει ένα προφίλ στην online εφαρμογή, έχετε επιλέξει τις εταιρείες που επιθυμείτε να επισκεφτείτε, έχετε υποβάλλει το βιογραφικό σας σημείωμα και έχετε αξιολογηθεί κατόπιν μίας σύντομης συνέντευξης στο περίπτερο των Business Days, θα αποσταλούν ανωνυμοποιημένες οι αξιολογήσεις σας στις εταιρείες που έχετε επιλέξει να επισκεφτείτε. Μόνο στην περίπτωση που επιλεγείτε, θα αποσταλούν τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας σας, καθώς και τα βιογραφικά που έχετε υποβάλει σε εμάς. Επίσης, οι συνεργαζόμενες εταιρείες δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία της φόρμας εγγραφής σας, εφόσον με δική σας πρωτοβουλία τους δώσετε τη δυνατότητα να σκανάρουν το QR code που έχετε λάβει στο κινητό σας τηλέφωνο κατά το αρχικό στάδιο της εγγραφής σας.

 • Κρατικές Αρχές

Όταν αυτό είναι απαραίτητο, π.χ. στην περίπτωση ενός φορολογικού ελέγχου και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς και στην περίπτωση που θα πρέπει να χρειαστεί να παρέχουμε πληροφορίες σε αστυνομική ή/και δικαστική αρχή, εφόσον ανακύψει οιαδήποτε δικαστική διαφορά και σε κάθε περίπτωση προκειμένου να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία του συνεδρίου και την εκπλήρωση των σκοπών που έχει θέσει, ήτοι την ενημέρωση σας για θέματα που άπτονται της καινοτομίας, των τεχνολογικών εξελίξεων και της επιχειρηματικότητας.

 • Στους εθελοντές του Πανοράματος

Εφόσον κριθεί αναγκαίο και χρήσιμο, οι εθελοντές βοηθούν στην οργάνωση και διαχείριση των εργασιών, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του συνεδρίου και την ταχύτητα των διαδικασιών. Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με την αυστηρότερη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, καθώς αποκλειστικά και μόνο ορισμένοι εκ των εθελοντών επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

 • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin)

Στα πλαίσια προώθησης των δράσεων μας και ενημέρωσης των νέων σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, δημοσιεύουμε δεδομένα εικόνας, κινούμενης και στατικής, καθώς και αρχεία ήχου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

 • Συνεργάτες της εταιρείας μας (συνεργάτες προμηθευτές, λογιστές, LiveOn κτλ.)

Το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας διαθέτει συνεργάτες στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του (π.χ. προμηθευτές εξοπλισμού,  συνεργάτες λογιστές, νομικοί σύμβουλοι, LiveOn, το Αττικό Μετρό ΑΕ). Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία μας παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους συνεργάτες στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα του.

Περαιτέρω, το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα σας και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρίες (εταιρείες marketing), με σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις επικείμενες δράσεις του, την προώθηση των εκδηλώσεών του και την παρουσίαση του έργου του, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε παράσχει την  συγκατάθεση σας, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

 

Διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΟΧ

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες [δηλ. σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου].

 

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται ή/και καταστρέφονται με ασφάλεια, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος τήρησης. Στα πλαίσια αυτά, το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία διενεργείται με βάση την εκτέλεση σύμβασης, ή/και τη λήψη μέτρων με σκοπό την κατάρτιση σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας, καθώς και για όσο χρόνο απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη ή αντίκρουση των νομικών αξιώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση και έως την νόμιμη παραγραφή τους. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρούνται ακόμα και για όσο χρονικό διάστημα προσδιορίζεται από λοιπές φορολογικές ή ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις.

Για την αποστολή ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων για τις δράσεις μας (marketing activities) και σε κάθε άλλη περίπτωση όπου η επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας, η οποία ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Σημειωτέον ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε όταν υποβάλλετε κάποιο αίτημα, όπως και το σχετικό αρχείο στο οποίο αυτά καταχωρούνται, διατηρούνται για είκοσι (20) χρόνια από την ημερομηνία της συλλογής τους.

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

 

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα και να ελέγξετε την ορθότητά τους ως προς τυχόν ανακρίβειες.

 

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας.

 

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας και για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε στον κύριο Δημήτριο Σκούρτα, email:info@pan-orama.org, τηλέφωνο: +30 210-3729220.

 

Στις ως άνω περιπτώσεις θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

 

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600, Fax: +30210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.

 

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους με ξένους ιστότοπους. Το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου που αναρτάται στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου ξένου ιστοτόπου.

 

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Οι πληροφορίες σχετικά με τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του συνεδρίου μας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι  για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλούμενες αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση θα γίνονται γνωστές εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.

Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή σας γίνεται κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού.

Ευχαριστούμε για την φετινή συμμετοχή σας στο Πανόραμα 2023!