Επιστροφή

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, το μεγαλύτερο πολυσυνέδριο σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και στήριξης των επαγγελματικών επιλογών των νέων, δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας και να μεριμνά για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Προς επίτευξη αυτών των σκοπών, θέτει ως πρωταρχικό στόχο την ενημέρωση σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας και την προάσπιση των δικαιωμάτων σας, ως υποκείμενα των δεδομένων. Λαμβάνει δε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση και την επεξεργασία τους και εγγυάται την προστασία των δεδομένων σας από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία. Στα πλαίσια αυτά, σας εγγυούμαστε ότι το απόρρητο, καθώς και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς και ότι αποκλειστικά βάσει αυτών επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο και ειδικότερα από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας


Το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, με έδρα την Αθήνα (οδός Νοταρά αρ. 10, Τ.Κ. 10683), τηλ: +30 210-3729220, website: Business Days, e-mail: businessdays@pan-orama.org, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ενημερώνει ότι προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των αιτούντων συμμετοχή στον θεσμό των «Business Day», σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός»), όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον κύριο Δημήτριο Σκούρτα, email: businessdays@pan-orama.org, τηλέφωνο: +30 210-3729220.

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;


Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας και συνοψίζονται στα εξής:

 • Δεδομένα ταυτοποίησής σας και ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, γένος, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης.
 • Δεδομένα επικοινωνίας σας και ενδεικτικά ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό.
 • Δεδομένα σχετικά με αιτήματα που έχετε υποβάλει για την άσκηση δικαιωμάτων, παραπόνων ή ερωτημάτων σας.
 • Δεδομένα σχετικά με την ακαδημαϊκή σας σταδιοδρομία και τα επαγγελματικά σας προσόντα, όπως ενδεικτικά το τμήμα σπουδών, πιστοποιήσεις, ξένες γλώσσες ή γλώσσες προγραμματισμού.
 • Δεδομένα σχετικά με συνημμένα βιογραφικά που υποβάλλετε για τη συμμετοχή σας στα Business Days ενδεικτικά προπτυχιακές-μεταπτυχιακές σπουδές, εργασιακή εμπειρία, ξένες γλώσσες κλπ.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε τηρούνται σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;


Το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι:

Για τους Αιτούντες Συμμετοχή στο θεσμό των Βusiness Days

(α) Η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο (διαδικασία συμμετοχής σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις), στην περίπτωση που υποβάλλετε εσείς οι ίδιοι αίτηση για να συμμετέχετε στα Business Days. Σας βεβαιώνουμε ότι επί της νομικής αυτής βάσεως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να λάβετε συμμετοχή στις εν λόγω εκπαιδευτικές επισκέψεις.

(β) Η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων μας.

Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για ποιους σκοπούς;


 • Για τη συμμετοχή σας στο συνέδριο και για την ενημέρωσή σας σχετικά με τις τάσεις και τις προοπτικές που προσφέρουν 15 κλάδοι/τομείς της οικονομίας.
 • Για τη συμμετοχή σας στις εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι οποίες διοργανώνονται σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, εφόσον έχετε υποβάλει αίτηση με την οποία δηλώνετε το σχετικό ενδιαφέρον σας.
 • Για την μεταξύ μας επικοινωνία και τη διαχείριση των αιτημάτων σας, είτε σχετίζονται με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, είτε με την ποιότητα της εξυπηρέτησής σας. Μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό μήνυμα στο e-mail: businessdays@pan-orama.org
 • Για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων αναφορικά με τη συμμετοχή σας στο θεσμό των “Business Days”, κατόπιν ανωνυμοποίησης αυτών.

Επισημαίνεται ότι δεν προβαίνουμε στη χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

Σε ποιους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;


Το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

 • Στις συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες, που συμμετέχουν στον θεσμό των «Business Days»

  Στην περίπτωση που έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετέχετε στα Business Days μέσω online αίτησης, θα αποσταλούν τα βιογραφικά σας στις συνεργαζόμενες εταιρείες. Αυτές είναι οι απαιτούμενες αλλαγές σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

 • Στους εθελοντές του Πανοράματος

  Εφόσον κριθεί αναγκαίο και χρήσιμο, οι εθελοντές βοηθούν στην οργάνωση και διαχείριση των εργασιών, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του συνεδρίου και την ταχύτητα των διαδικασιών. Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με την αυστηρότερη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, καθώς αποκλειστικά και μόνο ορισμένοι εκ των εθελοντών επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, οι οποίοι διαθέτουν επαρκές και σημαντικό επίπεδο γνώσεων για την προστασία προσωπικών δεδομένων και χαίρουν κατά την εκτίμησή μας ηθικής και ψυχικής ακεραιότητας.

 • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)

  Στα πλαίσια προώθησης των δράσεων μας και ενημέρωσης των νέων σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, δημοσιεύουμε δεδομένα εικόνας, κινούμενης και στατικής, καθώς και αρχεία ήχου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

 • Κρατικές Αρχές, Φορείς Επιβολής του νόμου

  Όταν για παράδειγμα η γνωστοποίηση στοιχείων είναι απαραίτητη για την δικαστική ικανοποίηση νομίμων απαιτήσεων της εταιρείας μας.

 • Συνεργάτες της εταιρείας μας

  Το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα σας και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρίες (εταιρείες marketing), με σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις επικείμενες δράσεις του, την προώθηση των εκδηλώσεών του και την παρουσίαση του έργου του, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε παράσχει την συγκατάθεση σας, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΟΧ


Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες [δηλ. σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου].

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης


Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται ή/και καταστρέφονται με ασφάλεια, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος τήρησης. Στα πλαίσια αυτά, το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία διενεργείται με βάση την εκτέλεση σύμβασης, ή/και τη λήψη μέτρων με σκοπό την κατάρτιση σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας, καθώς και για όσο χρόνο απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη ή αντίκρουση των νομικών αξιώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση και έως την νόμιμη παραγραφή τους. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρούνται ακόμα και για όσο χρονικό διάστημα προσδιορίζεται από λοιπές φορολογικές ή ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση όπου η επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας, η οποία ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Σημειωτέον ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε όταν υποβάλλετε κάποιο αίτημα, όπως και το σχετικό αρχείο στο οποίο αυτά καταχωρούνται, διατηρούνται για είκοσι (20) χρόνια από την ημερομηνία της συλλογής τους.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;


Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης:

  Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

 • Δικαίωμα διόρθωσης:

  Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα και να ελέγξετε την ορθότητά τους ως προς τυχόν ανακίβειες.

 • Δικαίωμα διαγραφής:

  Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

  Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

  Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

 • Δικαίωμα στη φορητότητα:

  Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας.

 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

  Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.

  Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας και για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε στον κύριο Δημήτριο Σκούρτα, email: businessdays@pan-orama.org, τηλέφωνο: +30 210-3729220.

  Στις ως άνω περιπτώσεις θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

 • Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

  Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600, Fax: +30210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr, Αυτοπρόσωπη υποβολή (ώρες κοινού στο γραφείο πρωτοκόλλου: 09:00 – 13:00) ή ταχυδρομικώς στα γραφεία της Αρχής, επί της Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα.

Κατάρτιση Προφίλ


Στα πλαίσια της συνέντευξης που καλείστε να δώσετε στο περίπτερο των Business Days κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνει χώρα κατάρτιση προφίλ, χωρίς αυτοματοποιημένα μέσα και χωρίς να διενεργείται λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων. Με την κατάρτιση προφίλ νοείται οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης (ή μη) επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων


Το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους


Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους με ξένους ιστότοπους. Το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου που αναρτάται στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου ξένου ιστοτόπου.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου


Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου του συνεδρίου μας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλούμενες αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα γίνονται γνωστές εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.

Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση σας γίνεται κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού.